• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาลแบะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลใหม่ พร้อมทีมงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่องการระงับเหตุอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลใหม่ เทศบาลตำบลใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา..>>>


      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบใ ..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริธรรมของหน่วยงานรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566
2 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567เทศบาลตำบลใหม่
3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานเทศบาลตำบลใหม่
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯเทศบาลตำบลใหม่
5 ขออนุมัติมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลใหม่
6 แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563เทศบาลตำบลใหม่
7 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลใหม่เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service จำนวน 22 งานบริการ
8 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเทศบาลตำบลใหม่
9 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567เทศบาลตำบลใหม่
10 ประกาศ ทต.ใหม่ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 2567เทศบาลตำบลใหม่
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาวอุษา เผื่อนกลาง

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการ ปลัดเทศบาล 

094-5313663
 1. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลใหม่ 1 ธ.ค. 66 5
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1(จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ 3)(e-bidding) เทศบาลตำบลใหม่ 20 ก.ย. 66 91
 3. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ ๓) เทศบาลตำบลใหม่ 7 ก.ย. 66 84
 4. ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ 3)(e-bidding) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ก.ย. 66 98
 5. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) เทศบาลตำบลใหม่ 31 ส.ค. 66 94
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกรา หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลใหม่ 24 ส.ค. 66 88
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 275

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 282

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 273

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 283

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 287

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 330

 1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนเมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 ไตรมาส 3-4)ส เทศบาลตำบลใหม่ 3 ม.ค. 66 222
 2.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ไตสมาส 1-2 เทศบาลตำบลใหม่ 30 มิ.ย. 65 305
 3.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 288
 4.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 299
 5.
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 64 327
 6.
แบบรายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 ไตรมาส 1-2 10 ก.ค. 63 304
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

https://www.bigfortune88.com/ โดย https://www.bigfortune88.com/ 14 พ.ย. 66 0 24
https://slotxogame88.net โดย https://superslot888.net/ 14 พ.ย. 66 0 22
https://slotxogame88.net โดย https://slotxogame88.net 14 พ.ย. 66 0 22
789win โดย เจม 9 พ.ย. 66 0 21
สมัครสล็อต888 ลงทะเบียนเสร็จ โดย เกท 2 พ.ย. 66 0 36
เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 2 631
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 337
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.80.4.147
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 93 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20655 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 59539 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559