• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
กองการศึกษา


นางสาวอนัญญา เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับพลึง เสมาด่านกลาง เสมาด่านกลาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเทียมจิตร เลิศประวัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวนิดา พนมศิลป์
ครู คศ.๑

นางสาวสำเรียง เรียงทองหลาง
ครู คศ.๑

นางสังเวียน นาคา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสายสุรีย์ ตรวจงูเหลือม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิรินทิพย์ ธีรวิโรจน์วงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ แตะจอหอ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลภรณ์ ฝอดสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจริยา เทียมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา เนาว์กลาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริรัตน์ พรมกลาง
คนงาน

นางกัลยา ชวนโพธิ์
แม่บ้าน