• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจริญทรัพย์ เนาว์นนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง.)

ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง.)

นางเกษณีย์ ฉายพิมาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายยุทธนา ชำนาญนาค
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเดี่ยว เกลากลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอธิพงศ์ จงอ่อนกลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอรรถพล รายณะสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอาคม รายณะสุข
คนงาน

นายประสาน พัดแก้ว
คนงาน

นายเฉวียง บุญกลาง
คนงาน

นายนัฐพงษ์ เลากลาง
พนักงานขับรถยนต์