• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาลแบะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลใหม่ พร้อมทีมงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่องการระงับเหตุอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลใหม่ เทศบาลตำบลใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา..>>>


      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบใ ..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนเทศบาลตำบลใหม่
2 อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด เทศบาลตำบลใหม่เทศบาลตำบลใหม่
3 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลใหม่เทศบาลตำบลใหม่
4 สำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569เทศบาลตำบลใหม่
5 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลใหม่ การติดตั้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เทศบาลตำบลใหม่
6 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลใหม่
7 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บททางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562เทศบาลตำบลใหม่
8 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ด้าน ในเขตเทศบาลตำบลใหม่ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลใหม่
9 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
10 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลใหม่
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาวอุษา เผื่อนกลาง

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการ ปลัดเทศบาล 

094-5313663 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1(จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ 3)(e-bidding) เทศบาลตำบลใหม่ 20 ก.ย. 66 9
 2. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ ๓) เทศบาลตำบลใหม่ 7 ก.ย. 66 23
 3. ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ 3)(e-bidding) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ก.ย. 66 25
 4. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) เทศบาลตำบลใหม่ 31 ส.ค. 66 36
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกรา หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลใหม่ 24 ส.ค. 66 31
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลใหม่ 24 ส.ค. 66 30
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 202

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 205

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 197

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 215

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 209

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 216

 1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนเมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 ไตรมาส 3-4)ส เทศบาลตำบลใหม่ 3 ม.ค. 66 165
 2.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ไตสมาส 1-2 เทศบาลตำบลใหม่ 30 มิ.ย. 65 246
 3.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 218
 4.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 233
 5.
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 64 269
 6.
แบบรายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 ไตรมาส 1-2 10 ก.ค. 63 243
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 0 369
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 271
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 294
สล็อต ทดลอง เล่น โดย สล็อต ทดลอง เล่น 25 ก.ค. 64 3 416
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 306
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.237.61
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 144 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2211 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16049 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 54933 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559