• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      วันที่ 24ก.พ.65 นายไพบูลย์ พันไธสงค์ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นตัวแทนนายกฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชาคมแผนพัฒนาชุมชน ณ หมู่ที่15 บ้านใหม่ดอนเปล้า..>>>


     กิจกรรมต่อต้านการทุจริต นำโดย นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค นายกเทศมนตรีตำบลใหม่ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565..>>>


     วันที่ 29 ต.ต.64 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)เทศบาลตำบลใหม่
2 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
3 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส่ เทศบาลตำบลใหม่ใสสะอาด 2566งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลใหม่
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลใหม่
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เสียภาษีป้ายประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
6 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566เทศบาลตำบลใหม่
7 รายงานการเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด zero tolrance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเทศบาลตำบลใหม่
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลใหม่
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาววิไลวรรณ์  พินิจพงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

0654592623 1. ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา เทศบาลตำบลใหม่ 23 ม.ค. 66 13
 2. ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ถึงบ้านดอนขวาง ตำบลบิง) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ม.ค. 66 20
 3. ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ ๔ (จากบ้านเพราม ถึง เขตตำบลโนนสูง) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ม.ค. 66 20
 4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง เทศบาลตำบลใหม่ 22 ธ.ค. 65 29
 5. ประกาศราคากางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางชม้าย โชติกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 22 ธ.ค. 65 29
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนางสาวสุพิน แปกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 22 ธ.ค. 65 37
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 73

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 85

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 73

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 87

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 94

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 85

 1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนเมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 ไตรมาส 3-4)ส เทศบาลตำบลใหม่ 3 ม.ค. 66 22
 2.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ไตสมาส 1-2 เทศบาลตำบลใหม่ 30 มิ.ย. 65 98
 3.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 91
 4.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 89
 5.
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 64 121
 6.
แบบรายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 ไตรมาส 1-2 10 ก.ค. 63 108
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 0 101
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 103
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 103
สล็อต ทดลอง เล่น โดย สล็อต ทดลอง เล่น 25 ก.ค. 64 3 176
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 132
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.80.119
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 401 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1775 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 40659 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559