• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาลแบะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลใหม่ พร้อมทีมงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่องการระงับเหตุอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลใหม่ เทศบาลตำบลใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา..>>>


      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบใ ..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 Do & Don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลใหม่
2 แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม เทศบาลตำบลใหม่
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลใหม่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565เทศบาลตำบลใหม่
4 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลใหม่เทศบาลตำบลใหม่
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 (ประจำเดือนธันวาคม 2565)เทศบาลตำบลใหม่
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
7 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบายจาการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จนท.)เทศบาลตำบลใหม่
8 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบายจาการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลใหม่
9 การจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลใหม่
10 แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลใหม่
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาววิไลวรรณ์  พินิจพงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

0654592623 1. ประกาศประกวดราคาจัดซ์้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ เทศบาลตำบลใหม่ 16 มี.ค. 66 50
 2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 15 มี.ค. 66 48
 3. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนางแป้น หมั่นกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 15 มี.ค. 66 69
 4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางจารุกานต์ ซ้ายขวา) เทศบาลตำบลใหม่ 15 มี.ค. 66 45
 5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนางทอง นันกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 15 มี.ค. 66 44
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายเหลือ ใจยุติธรรม) เทศบาลตำบลใหม่ 15 มี.ค. 66 47
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 127

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 130

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 119

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 136

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 140

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 138

 1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนเมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 ไตรมาส 3-4)ส เทศบาลตำบลใหม่ 3 ม.ค. 66 79
 2.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ไตสมาส 1-2 เทศบาลตำบลใหม่ 30 มิ.ย. 65 157
 3.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 149
 4.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลใหม่ 18 มี.ค. 65 152
 5.
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 64 181
 6.
แบบรายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 ไตรมาส 1-2 10 ก.ค. 63 168
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 0 217
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 173
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 177
สล็อต ทดลอง เล่น โดย สล็อต ทดลอง เล่น 25 ก.ค. 64 3 301
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 209
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.79.149
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 160 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9254 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 48138 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559