• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
การบริการพื้นฐาน

 

หน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลใหม่
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %


การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อของตำบลใหม่มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ


- การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลกับอำเภอโนนสูง อาศัยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (สายมิตรภาพ – โนนสูง) ซึ่งผ่านหมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 12 เส้นทางสายนี้ใช้ในการติดต่อกับอำเภอโนนสูงและจังหวัดนครราชสีมา


- การคมนาคมติดต่อระหว่างแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลใหม่ โครงข่ายถนนภายในตำบลมีความต่อเนื่องกันพอสมควร สภาพถนนในปัจจุบันมีถนนลาดยางสายบ้านบิง  – บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 – บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3, สายทางเชื่อมถนนมิตรภาพหนองคาย – บ้านเกรา หมู่ที่ 11 – บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10, และมีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้งบประมาณในการพัฒนาตำบลของเทศบาลตำบลใหม่ในบางหมู่บ้าน แต่ถนนโดยทั่วไปเป็นถนนหินคลุก และถนนลูกรัง ใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝนเส้นทางคมนาคมบางสายไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้


การไฟฟ้า
เขตตำบลใหม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน แต่ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ถนนหลายสายยังไม่มีไฟสาธารณะ


แหล่งน้ำ
1 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 2 สาย ได้แก่ ลำเชียงไกร และลำคัง
- บึง หนองน้ำธรรมชาติอื่น ๆ 7 แห่ง ได้แก่ บึงกลอ บึงลำละเลิง บึงด่านระกา หนองหมัน หนองกระทุ่ม หนองตาหิ่ง และหนองจำปา
2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
- ฝาย 1 แห่ง
- อื่นๆ (ระบุ) สระน้ำ 28 แห่ง
- ประปา 9 แห่ง


มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 192 คน
- อสม. 1 รุ่น 305 คน
- อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รุ่น 25 คน
- อปพร. 2 รุ่น 169 คน


การรวมกลุ่มของประชาชน
- กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 14 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 16 กลุ่ม


การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- นาดำ 29,780 ไร่
- พืชไร่ 260 ไร่
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 901 ไร่
- พืชผัก 15 ไร่
- อื่นๆ 45 ไร่
รวมพื้นที่ทั้งหมด 31,001 ไร่