• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง5ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565)

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

พันธกิจ
1. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2. บริหารจัดการแหล่งน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 เป้าหมาย
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน
2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
5. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดอย่างมีคุณภาพ