• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
การแถลงนโยบายของ   นายกเทศมนตรีตำบลใหม่1. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป
    จะนำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเรื่องการให้บริการประชาชนในทุกด้าน  ซึ่งจะดำเนินการจัดหา รถเก็บขยะ อย่างพอเพียง รถดับเพลิง รถตักหน้าขุดหลัง สร้างหอประชุมสำหรับใช้ประโยชน์และ จัดสร้างเตาเผาขยะลดมลพิษ  สามารถสร้างความร่วมมือแก่ภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง  ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการบริการประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นที่ตั้ง

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
        จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบล การอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้กลุ่มอาชีพ  สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีรายได้และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

3.  นโยบายด้านสังคม
        จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่น  ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ โดยสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาล  สนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการจัดหาอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดอย่างเต็มรูปแบบ จัดการแข่งขันกีฬาในตำบลทุกปี ทั้งกีฬาเยาวชน ยุวชน

4.  นโยบายด้านการเมือง
        จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม จัดกิจกรรมประชาธิปไตย ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาเทศบาลไปทัศนศึกษาและดูงาน

5.  นโยบายด้านการศึกษา
        จะสนับสนุนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง

6.  นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล  จะจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง  จะฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยต่างๆ  และสามารถป้องกันภัยในเบื้องต้นได้  จะป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมต่าง ๆ การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สนับสนุนหน่วย อปพร. ตำรวจบ้าน จัดหาอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้เพียงพอ

7.  นโยบายด้านสาธารณสุข
        จะนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สร้างสถานที่ออกกำลังกาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ สนับสนุนการบริหารงานของ อสม.

8.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย โดยจะสนับสนุนก่อสร้างถนนสายหลัก  หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน  หมู่บ้านต่อตำบลและภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  จากถนนเสริมดินเป็นหินคลุก  จากหินคลุกเป็นคอนกรีตฯ  สร้างถนนภายในเทศบาล  สนับสนุนโครงการแหล่งน้ำ ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ำ ปรับปรุงประปาน้ำดิบเป็นน้ำสะอาด  สนับสนุนให้มีการใช้น้ำประปาสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค  สร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตจากหมู่ 9 ถนนถั่ว ถึงหมู่ที่ 15 ใหม่ดอนเปล้า และจากบึงเกราลงสู่บึงดอนหวาย พร้อมปรับปรุงคันเหมืองเป็นถนนหินคลุก  วางท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน  ทำประตูปิดเปิดน้ำให้ได้มาตรฐาน เช่น บึงกลอ ประตูปิดเปิดน้ำบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 2 ถึง บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ 15  สนับสนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  พร้อมขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

9.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีท้องถิ่น
        จะส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม  ส่งเสริมพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

 


 

ประกาศเทศบาลตำบลใหม่

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

...........................                    ด้วยกระทรวงมหาดไทย  มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ  “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean  Thailand)  โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น  “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean  Mahadthai)  ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

                    เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  เทศบาลตำบลใหม่ จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ  โดยปฏิบัติดังนี้

                         1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

                         1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใดๆ หรือประโยชน์อื่น  อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ทั้งนี้  ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับของเทศบาล  โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

                         1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ  เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2.  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3.  เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร  โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม/พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4.  ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้  นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย  หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 

5.  พนักงานเทศบาล  ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

6.  เทศบาลตำบลใหม่  มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น  และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม  หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

7.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร  การเลือนตำแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ

8.  การรับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่้นพิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส เทศบาลตำบลใหม่  ได้มอบหมายให้มีผู้รับข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาล  ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ   ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อกันได้  ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี                                                                     

                          8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4475 6052  หรือทางเว็บไซด์ของทางเทศบาลตำบลใหม่ www.mai.go.th  หรือ         ทาง facebook เทศบาลตำบลใหม่

                          8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  หรือยื่นส่งโดยตรงที่

                                นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

                                สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่

                                เลขที่ 129 หมู่ 1

                                ตำบลใหม่  อำเภอโนนสูง

                                จังหวัดนครราชสีมา 30160

                           8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสำนักงาน  ป.ป.ช.  www.necc.go.th                                                                                      

 

9.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต  เทศบาลตำบลใหม่  จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล  และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  พยาน  และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล  โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีตำบลใหม่โดยตรง

                   ทั้งนี้  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด                                                    

10.  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต  และคอร์รัปชั่น   เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลตำบลใหม่และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เทศบาลตำบลใหม่ได้ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้                                                                                                             

10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบ                                                                 

10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาลตำบลใหม่  อาทิ ทางเว็บไซต์  www.mai.go.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลใหม่

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

 

                                                                                 ดวงอำนาจ  ทับทิมธงไชย

                                                                           (นายดวงอำนาจ  ทับทิมธงไชย)

                                                                              ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลใหม่