• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หน้าที่สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  งานกิจการสภาเทศบาล  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  งานส่งเสริมกรท่องเที่ยว  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร  งานการเลือกตั้ง  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลและให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยว้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  จำนวน  7  งาน  ดงนี้

    1.งานบริหารงานทั่วไป     2. งานการเจ้าหน้าที่  3. งานแผนงานและงบประมาณ  4. งานทะเบียนราษฎร   5. งานนิติการ            6.งานประชาสัมพันธ์     7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย