• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการเกษตรกรรม  การศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง  และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  การวิเคราะห์ดิน  งานส่งเสริมการเกษตร  การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช  การปราบศรัตรูพืช การใช้ปุ๋ย  งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช  การจัดและรักษามาตรฐานพันธ์ุพืช  การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร  งานบรรจุภัณฑ์  และร้านสินค้าเกษตรกรรม  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร  งานวิชาการปศุสัตว์  การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์  วิจัยทงการปศุสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์  ทั้งด้านสุขภาพ งานป้องกัน  เฝ้าระวัง และบำบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์เพื่อใช้ใกการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบำรุงพันธ์ุ  ขยายพันธ์ุสัตว์ เพาะพันธ์ุสัตว์  การผลิตและจัดหาน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม  การอนุบาลสัตว์  สถานพยาบาลสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  การกำกับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ดิน  แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธ์ุสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  งานฝึกอบรมเผยแพร่เกษตรกร  งานบริการ  ข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  จำนวน  2  งาน  ดังนี้   1. งานบริหารงานทั่วไป   2. งานส่งเสริมการเกษตร