• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
กองคลัง


นางสาวนันทิชา อุตเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก.)

ว่าง
นักวิชาการคลัง ปก./ชก

นางสาวรำไพ แปกลาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวมนิตฐ์สุดา สิงสุธรรม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

นางสาวดวงฤทัย หมายใยกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปกรณ์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอรรถมิตร ชนะภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายศิริชัย พรมมา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเบญจรัตน์ เทียมกระโทก
คนงาน