• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
คณะผู้บริหาร


นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่ 0813601766

นายประสงค์ ซำโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี 0966412798

นางสาวนุจรินทร์ ปูนกลาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ 0901858330นายไพบูลย์ พันไธสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 0810762651

นายประมวล ชากลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี 0810093167
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัดเทศบาล

นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 0945313663

นางสาว ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด 095-6059774

นางสาวนันทิชา อุตเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0868660011


ว่าง ผู้อำนวยการกองช่าง
044-756052 ต่อ 14

ว่าง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044-756052 ต่อ 15


นายศิริ คุ้มกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0812660250

นางสาวอนัญญา เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0878688835


นางเสน่ห์ นกกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0943759889