• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประเสริฐ อั่วกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเสกสรรค์ ระแวกกลาง
รองประธานสภาเทศบาล

นายโกมินทร์ มะเดื่อ
เลขานุการสภาเทศบาล

นางประกายเดือน สงโนนสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสีนวน สุวรรณกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอิฐิสาร เมี้ยนกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายไพโรจน์ เพ็งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสมศรี ชูห์ดิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุกัญญา ชำนาญนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอานนท์ วีระรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอกชัย ปูนกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญทวน เมืองกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอำนาตร์ ซื่อสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2