• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานการเงิน การคลัง

ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

1 พ.ย. 64 229