• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

5 เม.ย. 65 104