• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

7 มิ.ย. 65 137