• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลใหม่ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

21 ต.ค. 65 281