• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เสียภาษีป้ายประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

3 ม.ค. 66 22