• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

17 ม.ค. 66 37