• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ติดตามและประเมินผลแผน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

29 ม.ค. 63 193