• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววิไลวรรณ์ พินิจพงษ์
ปลัดเทศบาล 0654592623

ว่าง
รองปลัดเทศบาล

นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 0934906861

นางสาวนันทิชา อุตเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0868660011


นายชุติพนธ์ นาคทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง 0842955916

นายศิริ คุ้มกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและฯ 0812660250


นางสาวอนัญญา เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0878688835

นายศิริ คุ้มกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0812660250


นางเสน่ห์ นกกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0943759889