• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววิไลวรรณ์ พินิจพงษ์
ปลัดเทศบาล 0654592623

นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
รองปลัดเทศบาล

นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 0934906861

นางสาวนันทิชา อุตเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0868660011


นายชุติพนธ์ นาคทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง 0842955916

นายศิริ คุ้มกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและฯ 0812660250


นายศิริ คุ้มกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0812660250

นางเสน่ห์ นกกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0943759889


ว่าง
ผู้อำอวยการกองการศึกษา