• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางและมาตรการในการขัลเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

30 พ.ค. 65 20