• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลใหม่ การติดตั้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

4 ก.ค. 66 63