• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

9 พ.ย. 66 21