• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานการเงิน การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

17 พ.ย. 66 18